Review Japan Tengsu: Tác dụng phụ, Thành phần, Cơ chế tác dụng?