Các chương trình can thiệp bệnh tâm thần sớm dẫn đến kết quả cải thiện