Tại sao đi canh trứng 2 tháng mà vẫn chưa có thai?