Tương tác nghiêm trọng giữa Warfarin và thuốc kháng sinh.