Các loại rối loạn ăn uống và nguyên nhân gây ra rối loạn ăn uống