Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Pharma (BOSTON PHARMA)

Từ những ngày đầu tiên được thành lập, BOSTON PHARMA được lấy tên là Công ty Cổ phần Dược Phẩm VITAR do Tổng công ty Dược Việt Nam (Đại diện là Công ty dược Trung ương I) và các Cổ đông cá nhân có kinh nghiệm thâm niên trong ngành Dược phẩm điều hành.

Với những điểm chung về tầm nhìn, sứ mệnh chúng tôi đã quyết định hợp tác cùng với Boston Pharmaceutical Inc USA để cùng nhau cộng hưởng phát triển hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2008, Công ty Cổ phần  Dược phẩm Boston Pharma (gọi tắt là BOSTON PHARMA) chính thức đổi tên theo sự liên doanh và nhượng quyền từ Boston Hoa Kỳ.

Tầm nhìn - Nghiên cứu và cải tiến chất lượng thuốc vì sức khỏe cộng đồng

Sứ mệnh - Boston Pharma – Kiến tạo cộng đồng sống khỏe