Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A. (Bioindustria L.I.M)

Được thành lập vào năm 1932, Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali LIMSpA có truyền thống lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm và chuyên về: