Washington Nutrition Group

Washington Nutrition Group (trước đây gọi là NuWeights Nutrition) là một nhóm gồm các chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép và đăng ký sáng tạo và có kinh nghiệm tư vấn sức khỏe tâm thần và dinh dưỡng, quản lý thuốc điều trị tâm thần, giảm cân