Vioser S.A Parenteral Solutions Industry

Vioser S.A Parenteral Solutions Industry được thành lập tại Trikala vào năm 1980. Công ty chuyên sản xuất các loại thuốc dưới dạng tiêm, truyền.