Vianex S.A

Trong hơn 90 năm, dòng họ Giannakopoulos đã làm nên lịch sử trong thế giới dược phẩm Hy Lạp.

VIANEX tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành dược phẩm Hy Lạp.