Trung Tâm Nghiên Cứu, Sản Xuất Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế POLYVAC

Trung Tâm Nghiên Cứu, Sản Xuất Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế POLYVAC là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh và các chế phẩm sinh học phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Trung Tâm Nghiên Cứu, Sản Xuất Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế POLYVAC được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-BYT ngày 26/01/1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được sắp xếp lại theo Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 18/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.