Theragen etex Co.,LTD

Theragen Etex group là một tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học toàn diện, cung cấp các dịch vụ phân tích gen vượt trội và tiến bộ phát triển thuốc mới được cá nhân hóa.