Strapharm

Strapharm phát triển và đa dạng hóa từ năm 1987 để trở thành một công ty có tiếng trong việc định hình thực phẩm bổ sung ngày nay. Strapharm là công ty đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TPCN ở dạng khô.