Sterling Drug (M) Sdn Bhd

Sterling Drug (Malaya) Sdn Bhd được thành lập vào năm 1962. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, chế tạo hoặc chế biến thuốc trong chế phẩm dược phẩm cho người hoặc thú y.