Ss Pharm (Samsung Pharm)

Ss Pharm (Samsung Pharm) được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1929 dựa trên triết lý thành lập là chỉ "bảo vệ sức khỏe của người dân".