SP Accure Labs Pvt Ltd.

SP Accure Labs Pvt. Ltd. (SPAL) là một công ty dược phẩm dẫn đầu về chất lượng được tích hợp hoàn toàn, giúp bệnh nhân trên toàn thế giới có thể tiếp cận được các loại thuốc chất lượng cao với năng lực cốt lõi trong lĩnh vực Ung bướu. Hành trình của chúng tôi bắt đầu vào năm 2010 với cam kết tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn bằng cách đi đầu trong lĩnh vực Nghiên cứu, Sản xuất và Tiếp thị các công thức đặc trị chất lượng cao. Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ cộng đồng Bác sĩ Ung thư bằng các loại thuốc mới, danh mục đầu tư đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên gia tận tâm, mạng lưới và sự hiện diện trên toàn thế giới của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho Bác sĩ Ung bướu và bệnh nhân của họ.