Shering Plough

Schering-Plough Corporation là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Hoa Kỳ . Nó ban đầu là công ty con của Hoa Kỳ của công ty Schering AG của Đức, được thành lập vào năm 1851. Kết quả của việc quốc hữu hóa nó đã trở thành một công ty độc lập.

Năm 1971, Tập đoàn Schering sáp nhập với Plough để tạo thành Schering-Plough.

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2009, Merck & Co. đã sáp nhập với Schering-Plough với công ty mới mang tên Merck & Co.