Pharmidea SIA

Pharmidea SIA là công ty dược phẩm có trụ sở tại Latvia chuyên nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa bệnh viện, sức khỏe phụ nữ và chống ung thư