Lilly del Caribe, Inc

Lilly Del Caribe, Inc. đặt trụ sở tại Carolina, PR, Hoa Kỳ và là một phần của ngành sản xuất dược phẩm và thuốc.