Laboratoires Renaudin

Laboratoire Renaudin được thành lập vào năm 1979. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất các hóa chất y học vô cơ và hữu cơ số lượng lớn.