J.Uriach Y Compania, S.A.

Chúng tôi là một công ty sức khỏe và chăm sóc sức khỏe hoạt động tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Uriach vẫn duy trì cấu trúc gia đình độc lập, cam kết đổi mới và bền vững.

Hơn 180 năm trước , cũng chính tinh thần làm nền tảng cho các nguyên tắc của chúng tôi đã thúc đẩy chúng tôi tạo ra một doanh nghiệp có thể phát triển để trở thành Uriach ngày nay. Điều này khiến chúng tôi trở thành phòng thí nghiệm lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và lâu đời thứ hai ở Châu Âu. Nó cũng làm cho chúng tôi trở nên độc đáo và chính hãng.

Chúng tôi có thể giải quyết những thách thức quan trọng phía trước với sự tự tin và nhiệt tình. Mục tiêu của Uriach là tập thể và phát sinh từ sự kết hợp của di sản và các dự án của chúng tôi. Chúng tôi đại diện cho lịch sử và quá khứ, cũng như sự đổi mới và tương lai, như một lực lượng có khả năng thay đổi mọi thứ và mở ra những con đường mới.