Icure Pharmaceutical Inc

Icure Pharmaceutical Inc được thành lập vào năm 2000 tại Hàn Quốc. Icure Pharmaceutical Inc cung cấp đầu vào bằng cách phát triển các hệ thống phân phối thuốc được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể về hợp chất thuốc.