Gedeon Richter Plc., Hungary

Có trụ sở tại Hungary, Gedeon Richter Plc. là một công ty dược phẩm đặc biệt theo định hướng đổi mới. Tích hợp theo chiều dọc, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và phát triển dược phẩm, bán hàng và tiếp thị