Friulchem S.P.A

Friulchem ​​là một công ty tư nhân chuyên về hóa chất-dược phẩm B2B, P2P liên quan đến nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại dược phẩm gốc.