Foxs USA

Công ty CP DP Liên Danh Foxs-USA được thành lập và bắt đầu hoạt động vào năm 2016. Công ty có tên quốc tế là Foxs USA Joint Venture Pharmacy Joint Stock Company và có tên viết tắt là Foxs USA.