Fanmec

Fanmec có tên quốc tế là FANMEC PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. Fanmec có mã số thuế là 5702021641.