ERBEX S.r.l.

ERBEX SRL đặt trụ sở tại Ý và là một phần của Ngành Bán buôn Thực phẩm. ERBEX SRL có 14 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 5,73 triệu USD (USD). Có 3 công ty trong đại gia đình ERBEX SRL.