Detapham

Detapham có tên quốc tế là THE DELTACO PHARMACEUTICAL COMPANY, LTD. Detapham có tên viết tắt là DELTACO.PHARMA.