Công ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagophar)

Công ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagophar) thành lập năm 1992.
Công ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagophar) là một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại Việt Nam, sau ngày thống nhất đất nước.