Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Hòa Phát Takeda Tokyo Japan

Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Hòa Phát Takeda Tokyo Japan có tên quốc tế là AN HOA PHAT TAKEDA TOKYO JAPAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Hòa Phát Takeda Tokyo Japan có tên viết tắt là AHAPHARM CO., LTD