Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam có tên quốc tế là SOUTHERN PHARMACEUTICAL JOIN STOCK COMPANY. Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam có tên viết tắt là S PHARMA.