Công ty CP Dược TW Mediplantex

Từ 1958 đến 1960

Từ 1961 đến 1970

Từ 1991 đến 2004

Từ 2005 đến 2010

Từ 2010 đến 2017

Từ 2017 đến 2018