Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm quốc tế Moneykey Green Cross Daewoong Korea

Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm quốc tế Moneykey Green Cross Daewoong Korea thuộc loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần ngoài NN. Công ty Cổ phần tập đoàn Dược phẩm quốc tế Moneykey Green Cross Daewoong Korea được quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất - Quốc Oai.