Công ty cổ phần sinh phẩm Nature ACH

Công ty cổ phần sinh phẩm Nature ACH có tên quốc tế là NATURE ACH BIOLOGY PRODUCTS CORPORATION. Công ty cổ phần sinh phẩm Nature ACH thuộc loại hình dianh nghiệp Công ty cổ phần ngoài NN.