Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Canada

Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Canada có tên quốc tế là VIET NAM CANADA PHARMECY INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY. Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Canada hoạt động ngày 27-06-2016.