Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd

Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd là nhà sản xuất thuốc hoạt động tại Nhật Bản. Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd là một công ty con được kiểm soát bởi Hoffmann-La Roche , công ty sở hữu 62% công ty tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.