American Biolodical & Technology (HK) Limited

American Biological & Technology (HK) Limited được thành lập vào ngày 18 tháng 4 năm 2013, Công ty hiện đang hoạt động. Cho đến nay công ty này đã hoạt động được 7 năm