Pipet Pasteur nhựa 1ml, 3ml
Bạn có thể mua hàng tại