Vui mừng khi thấy con trai cải thiện tình trạng tự kỉ sau khi dùng kháng sinh