Tỷ lệ thất nghiệp tại Hồng Kông tương quan với tỷ lệ tự tử