Nên tăng cường phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để giảm chi phí