FDA duyệt mở rộng chỉ định của Revlimid kết hợp Dexamethasone trong điều trị u tủy