Bệnh hodgkin có thể tăng thời gian sống gấp đôi với thuốc mới