4 yếu tố dẫn tới nguy cơ xâm hại tình dục ở thanh niên