15 Bệnh nhân đã tiếp xúc với Ebola quay trở lại Mỹ