Zhejiang Ruixin Pharmaceutical Co., Ltd.

Công ty TNHH Dược phẩm Zhejiang Ruixin được thành lập vào năm 2002. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất số lượng lớn hóa chất hữu cơ và vô cơ.