PT. Dexa Medica

Dexa Medica, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất Indonesia, đã liên tục sử dụng khả năng nghiên cứu phức tạp của mình để ưu tiên cho nhu cầu sức khỏe cộng đồng của Indonesia. Phương châm của nó - sử dụng chuyên môn để nâng cao sức khỏe - là kết quả tự nhiên của cam kết lâu dài này nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Công ty và đội ngũ quản lý của công ty được hướng dẫn bởi bốn nguyên tắc cốt lõi là trung thực, tin cậy, cống hiến và cam kết.

Dexa Medica được thành lập tại Palembang (Nam Sumatera, Indonesia) vào năm 1969.