Osypka Medical GmbH - Đức

Osypka Medical GmbH đặt trụ sở tại Berlin, Berlin, Đức và là một phần của Ngành Dịch vụ Phát triển & Nghiên cứu Khoa học. Osypka Medical GmbH có 35 nhân viên tại địa điểm này và tạo ra doanh thu 6,14 triệu đô la (USD). (Con số bán hàng được ước tính).