Mesoco

Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp y tế (Mesoco) được thành lập ngày 21/5/2019. Ngay từ những ngày mới thành lập, Mesoco đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố để chúng tôi mở rộng phát triển trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất phần mềm tốt nhất trong tương lai.