Lindopharm GmbH

Lindopharm là một công ty dược phẩm truyền thống được thành lập năm 1947 tại Đức. Lindopharm là một chủ sở hữu quản lý, công ty dược phẩm vừa sản xuất một số lượng không ngừng phát triển các loại thuốc của con người và thú y, cũng như các sản phẩm thực phẩm bổ sung.